NAZAJ

PAKET A vsebuje storitve:

PAKET A – SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA in NAROČILNICA

Pojmovnik in definicije:

Spletno združenje PUBLISH-IN.EU. = Spletno združenje ni pravna oseba, nima lastnega računa in nima fizičnega sedeža. Gre za blagovno znamko spletne strani, za delovne postopke pri izdaji in javni objavi avtorskih del, kot so jih sprejeli ustanovni člani združenja.
Skrbnik spletne strani združenja PUBLISH-IN.EU v slovenskem jeziku je STELLA s.p.
Član združenja = fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani PUBLISH-IN.EU izpolni in odda zahtevek za članstvo in pooblaščencu plača račun za predpisano članarino.
Pooblaščenec = Registrirana pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost založništva ali druge sorodne dejavnosti in ki je član združenja in je sprejela sistem delovanja kot so ga določili člani združenja.
Izvajalka ali izvajalec = fizična ali pravna oseba, ki lahko izvede določena dela potrebna za nastanek knjig ali drugih nosilcev stvaritve.
Moralne avtorske pravice = pripadajo avtorju stvaritve (fizični osebi, ki je delo ustvarila) in so ne prenosljive in ne da se jih prodati. Več informacij o avtorskih pravicah lahko poiščete na spletu, priporočamo tudi branje zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Materialne avtorske pravice = so prenosljive, lastnik ima pravico reproduciranja in trženja avtorskega dela.
Stvaritev in elementi stvaritve = poleg besedila avtorskega literarnega dela so lahko še slike, risbe, grafi, fotografije, znanstvena odkritja, ideje, ipd.
Nosilec stvaritve = medij na katerem se stvaritev javno objavi in prodaja. Lahko je knjiga iz papirja, e-knjiga ali zvočna knjiga, ipd.
Samozaložnik = fizična oseba, najpogosteje sam avtor, ki izda in javno objavi stvaritev, najpogosteje svojo.
Članski račun = s strani pooblaščenca vodena evidenca zasluženega honorarja, prihodkov in porabe sredstev člana združenja.
Potrdilo strinjanja z naročilom = dokument v e-obliki ali papirnati obliki, ki ga pooblaščenec v znak strinjanja z vsemi zahtevami naročnika in z dogovorjenimi določili dostavi naročniku.


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA (v nadaljevanju: SPS)

1.) Naročnik kot samozaložnik in odgovorna oseba izda in javno objavi svojo stvaritev.
Z namenom nastanka, promocije in prodaje nosilcev stvaritev naročnik pri pooblaščencu združenja PUBLISH-IN.EU naroča paket storitev in koordinacijo posla med različnimi izvajalci.

2.) Naročnik izjavlja, da je izključni lastnik materialnih avtorskih pravic za vse elemente stvaritve. Naročnik je odškodninsko odgovoren vsem oškodovanim zaradi morebitnih pravnih in drugih napak.
Pooblaščenec si pridržujejo pravico ne izplačati naročniku sredstev od vseh projektov, pri katerih sodelujeta, če na ta način krije nastalo škodo.

3.) Maloprodajno cena nosilcev stvaritve določi pooblaščenec. Za isto stvaritev in enake nosilce stvaritve je lahko maloprodajna cena, zaradi različnih pogojev poslovanja v različnih državah, različna.

4.) Naročnik lahko pri pooblaščencu kadarkoli naroči neomejeno število izvodov nosilcev stvaritve, s popusti. Knjige plača po predračunu, te se tiskajo po naročilu in plačilu, zato je rok dobave lahko do največ 21 delovnih dni.
Popuste in rabate za naročnika določi pooblaščenec, od primera do primera. Če v drugih dokumentih ni drugače določeno, naročnik ima pravico nakupa knjig s popusti kot so navedeni spodaj:
Za naročila do 2 izvode je popust 30 %
Za naročila 3 do 4 izvode je popust 35 %
Za naročila 5 do 9 izvodov je popust 40 %
Za naročila 10 do 19 izvodov je popust 45 %
Za naročila 20 do 49 izvodov je popust 50 %
50 izvodov in več se popusti izračunajo posebej.

5.) Za vsak prodan in plačan nosilec stvaritve, razen za nosilce iz odstavka 4 teh SPS, ki jih naročnik kupi za sebe, naročniku pripada bruto avtorski honorar (v nadaljevanju BAH). Naročnikov BAH strani dogovorita ob izračunu stroškov izdaje in ta se navede na POTRDILU STRINJANJA Z NAROČILOM, ki ga pooblaščenec dostavi naročniku po prejemu tega naročila.

6.) Pooblaščenec, v 20 dneh po vsakem koledarskem mesecu, knjiži prispela sredstva od prodaje nosilcev stvaritve za pretekli koledarski mesec. Ko znesek naročnikovega BAH preseže 150,00 €, pooblaščenec pošlje naročniku obračun, ta pa izstavi račun s 15-dnevnim rokom zapadlosti. Če naročnik nima možnosti izdaje računa, pooblaščenec nakaže naročniku denar s pomočjo Avtorske agencije Slovenije ali podobnih ustanov. Naročnik se zaveže, da bo v takem primeru podpisal potrebne dokumente.
Naročnik lahko zahteva tudi predčasno izplačilo BAH, v tem primeru strošek predčasnega obračuna in izplačila bremeni naročnika.

7.) Kot pomoč in svoj prispevek k izdaji prvih nosilcev stvaritev, naročnik prispeva svoj delež od prvih 150 prodanih izvodov. Pooblaščenec ta delež ne obračuna in ne izplača naročniku, ampak ga uporabi za stroške poskusnih odtisov, arhivskih izvodov in za druge zagonske stroške. Če se ne proda 150 izvodov, je to pooblaščenčev riziko in naročnik nima nobenih obveznosti do pooblaščenca, če pa se na ta način dobi več sredstev, kot so stroški, je to pooblaščenčev prihodek in ta nima nobenih obveznosti do naročnika.

8.) Založnik mora naročeni paket storitev v celoti izvesti v roku 90 dni od dneva, ko prejme vse elemente stvaritve in ko na svoj račun prejme nakazilo po predračunu iz 16. odstavka teh SPS.

9.) Naročnik ima pravico organizirati in izvajati predstavitve stvaritev, kot tudi samostojno reklamirati svojo stvaritev.

10.) Naročnik ima pravico pod pogoji kot mu to zakonodaja dovoljuje, prodajati nosilce stvaritve fizičnim osebam.

11.) Naročnik ima pravico pod pogoji kot mu to zakonodaja dovoljuje, po preteku 6-mesečnega obdobja od dneva prvega nakupa, prodajati nosilce stvaritve tistim knjižnicam in knjigotržcem pri katerih pooblaščenec in izvajalci niso bili uspešni.

12.) Naročnik naroča storitve iz PAKETA A za najmanj 10 let, oz. do preklica.
Naročnik po preteku obdobja 10 let od dneva podpisa lahko kadarkoli prekliče naročilo, tako da pisno obvesti pooblaščenca o preklicu in če odkupi morebitno neprodano zalogo natisnjenih izvodov nosilcev stvaritve ter pokrije stroške uredniškega pregleda, oblikovanja, priprave za tisk in stroške promocij, ki jih je financiral pooblaščenec in/ali izvajalci.
Odpovedni rok je 6 mesecev.

13.) Pooblaščenec ima pravico nosilce opremiti z znaki, reklamami in predstavitvami svojih izdelkov, dejavnosti in/ali ponudbe.

14.) Pooblaščenec lahko kadarkoli kompenzira odprte medsebojne obveznosti iz odstavkov 5 in 6 teh SPS in iz drugih poslov, pri katerih sodelujeta.

15.) Če katerokoli določilo iz tega obrazca in/ali povezanih dokumentov ni možno izvajati v celoti ali delno, v državah v katerih se nosilci stvaritev izdajajo ali prodajajo,  preostali del teh določil ni prizadet in se izvajajo v največji možni meri.

16.) Po oddaji tega obrazca pooblaščenec dostavi naročniku predračun za izvode knjig, ki sodijo k naročenem paketu in za morebiti dodatno naročene knjige.

17.) Pooblaščenec ima pravico, po izteku treh let od dneva prodaje prvega nosilca stvaritve, morebitne neprodane izvode nosilcev stvaritve prodati kor papir za predelavo ali pa jih brezplačno podariti (kot donacije ali skozi različne prodajne akcije, kot je npr.: kupiš eno dobiš dve ipd.) Pred tem pa jih je dolžan ponuditi naročniku, da jih odkupi, in sicer po ceni, ki bi jo dobil, če bi jih prodal kot papir za predelavo.

18.) Naročnik z oddajo tega obrazca izraža svoje strinjanje s temi SPLOŠNIMI POGOJI SODELOVANJA, in z vsemi ostalimi določili tega obrazca.
Po prejemu izpolnjenega obrazca pooblaščenec v znak strinjanja z vsemi določili in z naročilom, naročniku najkasneje v roku 14 delovnih dni pošlje POTRDILO STRINJANJA Z NAROČILOM in predračun za naročene izvode knjige in/ali izdelke. Na potrdilu pooblaščenec navede tudi dogovorjeni odstotek naročnikovega deleža BAH iz odstavka 5. Lahko navede tudi druga določila, ki sta jih dogovorila z naročnikom.
Naročnik v znak strinjanja plača prvi obrok za predračuna ali predračun v celoti.


NAROČILO breplačnega PAKETA A, storitev za SAMOZALOŽNIKE in
NAROČILO knjig in/ali izdelkov

OPOMBA: Vsa polja označena z rdečo zvezdico v spodnjem obrazcu morajo biti izpolnjena, sicer oddaja naročila ne bo možna!

Ime                                                            priimek
Vpišite samo, če želite uporabo imena in priimka v javnosti. Če avtor želi ostati anonimen, to polje pustite prazno.
Če naročate javno uporabo tako avtorjevega pravega imena in priimka, kot tudi psevdonima, izpolnite to in polje zgoraj.

PAKETA A je za samozaložnike, ki so člani združenja PUBLISH-IN.EU, BREZPLAČEN. Ob PAKETU A naročnik naroča 10 izvodov knjig z mehkimi platnicami in 5 trdo vezanih izvodov in 1 licenco e-knjige v pdf formatu, ki pa so plačljivi. V obrazcu spodaj lahko proti plačilu naročite še dodatno, neomejeno število izvodov.

Neposredno po oddaji tega nročila naročnik na e-naslov [email protected], dostavi:

- Lektorirano besedilo in vse ostale elemente stvaritve ter podatke za kolofon.

- Fotografije ali risbe za oblikovanje ovitka. Lahko je tudi kratka predstavitev in fotografija avtorja.

- Kratko predstavitveno besedilo stvaritve za objavo na zadnji strani ovitka knjig (naj ne bo daljše od 8 stavkov). Navedite tudi do 12 ključnih besed, ki najbolje predstavijo vaše delo, da ga bodo spletni iskalniki lažje našli.

trdo vezane knjige                       broširane           licence za e-knjige

S klikon na spodnji gumb potrjujem svoje strinjanje z vsemi določili SPLOŠNIH POGOJEV SODELOVANJA in nanaročam brezplačni PAKET A storitev za samozaložnike. Nročam tudi plačljive izvode knjig.